Kto sme

Naša webová adresa je: https://www.bodreek.sk.

Vaše osobné údaje spracúva firma Jonas Center, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.34574/N, IČO: 47201347 so sídlom Zakostolská 16/7, 941 45 Maňa, tel. č.: +421904441541,  email: info@bodreek.sk  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame a prečo ich spracúvame

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť Jonas Center, s.r.o. zhromažďuje, spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe Vašej objednávky, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na spracovanie týchto údajov si nepýtame Váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, vystaviť Vám daňový doklad, poslať Vám tovar, ktorý ste si objednali, či Vás kontaktovať v prípade Vašej objednávky alebo reklamácie (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s Vami zmluvu uzavrieť. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané výhradne pre tento účel.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly spracovávame Vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme, v prípade printovej podoby skartujeme.

V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom, ako zakúpiť si tovar  (napr. za účelom zamestnať sa v našom obchode, i keď voľné miesto neponúkame), tieto údaje neuchovávame, budú ihneď skartované.

Aké máte práva?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@bodreek.sk. V prípade, že máte pocit, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,  k  Vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kam posielame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby Webglobe, s.r.o., Vinohradská 2405/190, 130 61 Praha 3, IČO: 26159708, DIČ: CZ26159708. Tento poskytuje primerané záruky na bezpečnosť Vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Webglobe, s.r.o. a v našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia, s r.o. so sídlom Budča 1039,962 33 Budča, IČO: 366 249 42, ktorá ich spracúva na účel prepravy Vami objednaného tovaru z obchodu k Vám.

Z dôvodu plnenia si daňovej povinnosti poskytujeme Vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa, na účely zúčtovania.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

Dodatočné informácie

I napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nám nevyplýva zo zákona), bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov v internetovom obchode www.bodreek.sk nadobúdajú platnosť dňom 01.06.2019, teda dňom spustenia internetového obchodu www.bodreek.sk. V prípade, že v našej spoločnosti dôjde ku zmene spracúvania osobných údajov, vyhradzujeme si právo tieto podmienky zmeniť.

V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: info@bodreek.sk.